Wybory samorządowe są powszechne. Oznacza to, iż każdy obywatel może swobodnie w nich uczestniczyć. Ograniczenie tego prawa następuje tylko w ściśle określonych i uzasadnionych przypadkach.

Kto może na mnie głosować?

Czynne prawo wyborcze – tj. prawo wybierania – w wyborach samorządowych do Rady Miasta Krosna ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej nieposiadający polskiego obywatelstwa, który kończy 18 lat najpóźniej w dniu głosowania i na stałe zamieszkuje na obszarze Miasta Krosna.

Kto nie ma prawa głosować?

Czynne prawo wyborcze nie przysługuje osobom:

  • pozbawionym praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
  • pozbawionym praw wyborczych w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu;
  • ubezwłasnowolnionym w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Niezameldowani oraz goście.

Obywatele, którzy stale zamieszkują w Krośnie, ale nie są zameldowani, mogą zostać wpisani do rejestru wyborców po złożeniu pisemnego wniosku w urzędzie tej gminy. W dokumencie należy uwzględnić imię i nazwisko wnioskodawcy, imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku należy też dołączyć:

  • kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości wnioskodawcy;
  • pisemną deklarację, w której zainteresowany podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.

Decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku podejmuje burmistrz w terminie 3 dni od wniesienia dokumentu.

Głosowanie poza granicami kraju

W przypadku wyborów samorządowych nie istnieje możliwość głosowania spoza granic kraju. Swój głos można oddać jedynie w Polsce – tam, gdzie dana osoba widnieje w rejestrze wyborców.

Głosowanie przez pełnomocnika

Do głosowania z wykorzystaniem pełnomocnictwa są uprawnione osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pełnomocnikiem może zostać wyłącznie obywatel wpisany do rejestru wyborców w danej gminie.

By uzyskać akt pełnomocnictwa niepełnosprawny wyborca musi złożyć stosowny wniosek do burmistrza gminy najpóźniej w 10 dniu przed datą wyborów. Do dokumentu należy załączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania lub jego tłumaczenie przysięgłe w przypadku obywateli UE bez obywatelstwa polskiego;
  • pisemną zgodę pełnomocnika zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego pełnomocnikowi w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców tej samej gminy, co udzielający pełnomocnictwa.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach samorządowych 2018

Wyborca niepełnosprawny może też głosować korespondencyjnie. Wybór tego rozwiązania powinien być zgłoszony przez niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy zostanie dostarczony zainteresowanemu przez urzędnika wyborczego.

The program includes a private &ldquomembers only&rdquo forum, study resources for passing your exams, a personalized &ldquoprogress tracker&rdquo to academic writers online show how close you are to graduating, and post-graduation advice.